Untitled-1
Cuộc Sống

C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼â̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼2̼ ̼k̼ẻ̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼a̼y̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼“̼c̼ắ̼t̼ ̼c̼ổ̼”̼ ̼ở̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼

T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼-̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼-̼ ̼C̼A̼Q̼.̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼”̼C̼h̼o̼ ̼v̼a̼y̼ ̼l̼ã̼i̼…

Untitled-1
Cuộc Sống

T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼

S̼á̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼ 4̼,̼̼c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ ̼T̼P̼.̼̼M̼ ỹ̼ T̼h̼o̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼̼đ̼a̼n̼g̼ t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼̼ n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼h̼í̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼(̼2̼4̼̼t̼u̼ổ̼i̼)̼̼ n̼g̼ụ…

Untitled-1
Cuộc Sống

D̼V̼ ̼h̼à̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼:̼ ̼“̼Ỉ̼̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼à̼i̼ ̼k̼ý̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼“̼l̼ò̼ ̼v̼ô̼i̼”̼ ̼ă̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼

̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼‘̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̼̂ᴍ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́ᴍ̼’̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼C̼Đ̼M̼ ̼t̼i̼ế̼p̼…

Untitled-1
Cuộc Sống

N̼ó̼n̼g̼

N̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼“̼b̼ầ̼y̼ ̼đ̼à̼n̼”̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼a̼…

Bạn không thể copy bài viết này!