2̼1̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ể̼ ̼b̼ơ̼i̼,̼ ̼6̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼L̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼c̼a̼o̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼2̼5̼0̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼c̼l̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ể̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼2̼5̼0̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼1̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼v̼à̼ ̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

11

̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼1̼2̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ể̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ể̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼l̼o̼r̼i̼n̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼2̼5̼0̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼.̼

12

̼Đ̼ồ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼3̼0̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼2̼1̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼6̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼m̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼o̼x̼y̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

13

̼L̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼l̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ể̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼a̼o̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼2̼5̼0̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

14

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼h̼ồ̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ể̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ồ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼d̼o̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼ể̼ ̼b̼ơ̼i̼.̼

15

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼h̼ồ̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼

̼N̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼C̼l̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ể̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼:̼

̼Đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼l̼o̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼(̼n̼h̼ư̼ ̼E̼.̼c̼o̼l̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼k̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼l̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼ ̼N̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼c̼l̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼n̼u̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼h̼í̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼l̼o̼.̼

̼C̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼c̼l̼o̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ể̼ ̼b̼ơ̼i̼.̼ ̼N̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼c̼l̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼(̼r̼u̼n̼ ̼c̼ơ̼,̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼(̼n̼h̼ư̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼ô̼n̼,̼ ̼ỉ̼a̼ ̼c̼h̼ả̼y̼…̼)̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼l̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ể̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼,̼ ̼s̼ơ̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼r̼ở̼m̼,̼ ̼r̼ẻ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼i̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼ả̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ơ̼i̼.̼

̼L̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼D̼a̼i̼l̼y̼ ̼M̼a̼i̼l̼