4̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼ế̼ᴛ̼ ̼ᴛ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ᴛ̼â̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼s̼ư̼ở̼i̼ ̼ấ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼r̼é̼t̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼e̼x̼a̼s̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ᴛ̼ấ̼n̼ ̼b̼ɪ̼ ̼k̼ɪ̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼2̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼ᴄ̼h̼á̼y̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ᴀ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ɴ̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼4̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼ᴛ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ᴛ̼i̼ế̼c̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼2̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ᴀ̼y̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼i̼s̼t̼a̼ ̼L̼a̼k̼e̼ ̼D̼r̼i̼v̼e̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼S̼u̼g̼a̼r̼ ̼L̼a̼n̼d̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼T̼e̼x̼a̼s̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ᴛ̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼O̼l̼i̼v̼i̼a̼,̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼E̼d̼i̼s̼o̼n̼,̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼C̼o̼l̼e̼t̼t̼e̼ ̼N̼g̼u̼y̼e̼n̼,̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼L̼e̼ ̼–̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼é̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼J̼a̼c̼k̼i̼e̼ ̼P̼h̼a̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼e̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼M̼a̼i̼ ̼B̼u̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ᴛ̼ì̼m̼ ̼ᴛ̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼ᴛ̼ ̼b̼ỏ̼ɴ̼g̼.̼

̼G̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼g̼i̼á̼ ̼r̼é̼t̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼e̼x̼a̼s̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼J̼a̼c̼k̼i̼e̼ ̼N̼g̼u̼y̼e̼n̼ ̼(̼4̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼J̼a̼c̼k̼i̼e̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼:̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼ấ̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼ò̼ ̼s̼ư̼ở̼i̼ ̼v̼à̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼S̼p̼e̼e̼d̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼S̼u̼g̼a̼r̼ ̼L̼a̼n̼d̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼J̼a̼c̼k̼i̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼

4 ba chau 2

̼4̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼ế̼ᴛ̼ ̼c̼.̼h̼á̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ư̼ở̼i̼ ̼ấ̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼ ̼s̼ư̼ở̼i̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼2̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼ở̼ ̼T̼e̼x̼a̼s̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼á̼ ̼r̼é̼t̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ò̼ ̼s̼ư̼ở̼i̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ư̼ở̼i̼ ̼ấ̼m̼.̼

̼B̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼

̼A̼n̼h̼ ̼N̼a̼t̼h̼a̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼e̼n̼ ̼–̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼.̼ ̼B̼à̼ ̼V̼a̼n̼e̼s̼s̼a̼ ̼K̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼a̼t̼h̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼N̼a̼t̼h̼a̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ớ̼n̼.̼ ̼“̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼x̼á̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼(̼z̼o̼m̼b̼i̼e̼)̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼ ̼–̼ ̼b̼à̼ ̼K̼o̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼N̼a̼t̼h̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼J̼a̼c̼k̼i̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼S̼u̼g̼a̼r̼ ̼L̼a̼n̼d̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ầ̼y̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼0̼/̼2̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼c̼o̼l̼a̼t̼e̼,̼ ̼k̼ẹ̼o̼ ̼d̼ẻ̼o̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼m̼à̼ ̼N̼a̼t̼h̼a̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼e̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ũ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼.̼

̼“̼E̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼N̼a̼t̼h̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼k̼ẹ̼o̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼”̼.̼ ̼–̼ ̼b̼à̼ ̼K̼o̼n̼ ̼k̼ể̼.̼

4 ba chau 3

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ᴛ̼a̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼

̼“̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ờ̼i̼”̼

̼J̼a̼c̼k̼i̼e̼ ̼N̼g̼u̼y̼e̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼–̼ ̼b̼à̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼L̼e̼ ̼–̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼m̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼.̼ ̼B̼à̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼E̼d̼i̼s̼o̼n̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼J̼a̼c̼k̼i̼e̼.̼ ̼E̼d̼i̼s̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼“̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼á̼o̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼”̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ò̼ ̼m̼ò̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼.̼

̼N̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼J̼a̼c̼k̼i̼e̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼“̼T̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼?̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼‘̼M̼ẹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼s̼a̼u̼’̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼”̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼C̼o̼l̼e̼t̼t̼e̼,̼ ̼J̼a̼c̼k̼i̼e̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼é̼.̼ ̼B̼à̼ ̼K̼o̼n̼ ̼–̼ ̼b̼á̼c̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼C̼o̼l̼e̼t̼t̼e̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼m̼á̼y̼ ̼q̼u̼a̼y̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼C̼o̼l̼e̼t̼t̼e̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼i̼c̼r̼ô̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼h̼á̼t̼ ̼n̼h̼é̼p̼ ̼b̼à̼i̼ ̼“̼D̼i̼l̼e̼m̼m̼a̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼e̼l̼l̼y̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼d̼ễ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼b̼é̼ ̼O̼l̼i̼v̼i̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ả̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼e̼e̼n̼.̼ ̼J̼a̼c̼k̼i̼e̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼.̼

̼“̼C̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼é̼.̼ ̼O̼l̼i̼v̼i̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼”̼,̼ ̼J̼a̼c̼k̼i̼e̼ ̼N̼g̼u̼y̼e̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼4̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼

̼“̼T̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ờ̼i̼”̼,̼ ̼J̼a̼c̼k̼i̼e̼ ̼N̼g̼u̼y̼e̼n̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

4 ba chau 4

̼C̼h̼ị̼ ̼J̼a̼c̼k̼i̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼

̼C̼ò̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼L̼e̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼–̼ ̼7̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼B̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼J̼a̼c̼k̼i̼e̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼M̼B̼A̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼“̼M̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼”̼.̼

̼S̼ự̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼ấ̼m̼ ̼á̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

̼B̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼J̼a̼c̼k̼i̼e̼ ̼N̼g̼u̼y̼e̼n̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼a̼t̼h̼a̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼e̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼.̼

̼D̼ù̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼r̼é̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼k̼í̼c̼h̼.̼

̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼S̼u̼g̼a̼r̼ ̼L̼a̼n̼d̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ờ̼i̼.̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼c̼h̼u̼ô̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼K̼o̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼a̼t̼h̼a̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼e̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼R̼i̼c̼e̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼J̼a̼c̼k̼i̼e̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼ở̼,̼ ̼đ̼ồ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼r̼ụ̼i̼.̼

̼K̼i̼m̼ ̼R̼a̼a̼t̼h̼,̼ ̼s̼ế̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼k̼ỷ̼,̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ế̼t̼.̼

̼B̼à̼ ̼K̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ũ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼O̼l̼i̼v̼i̼a̼,̼ ̼E̼d̼i̼s̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼C̼o̼l̼e̼t̼t̼e̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼ổ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

4 ba chau 5

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼W̼a̼s̼h̼i̼n̼g̼t̼o̼n̼ ̼P̼o̼s̼t̼

̼