B̼ị̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼

Untitled-3

̼B̼ị̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼x̼ạ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼(̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼I̼a̼ ̼S̼o̼l̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼)̼.̼

̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼ứ̼t̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼

d1

̼V̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼r̼ự̼a̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

̼T̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼L̼2̼5̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼á̼c̼h̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼õ̼n̼g̼.̼

̼T̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼G̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼â̼y̼ ̼r̼ự̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼(̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼)̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ự̼a̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ă̼n̼g̼,̼ ̼l̼ố̼p̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼.̼

̼T̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼v̼â̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼r̼ự̼a̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼(̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼c̼ơ̼,̼ ̼n̼ứ̼t̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

d1

̼X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼

̼B̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼’̼n̼g̼á̼o̼ ̼đ̼á̼’̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼

̼T̼T̼O̼ ̼-̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼’̼n̼g̼á̼o̼ ̼đ̼á̼’̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼G̼ò̼ ̼C̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼N̼g̼ô̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼b̼ú̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼M̼Ỹ̼ ̼B̼Ì̼N̼H̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼7̼-̼1̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼O̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼G̼ò̼ ̼C̼ô̼n̼g̼,̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼G̼ò̼ ̼C̼ô̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ú̼a̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼-̼1̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼â̼n̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼P̼.̼4̼,̼ ̼T̼P̼ ̼C̼a̼o̼ ̼L̼ã̼n̼h̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼õ̼n̼g̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼G̼ò̼ ̼C̼ô̼n̼g̼,̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼ ̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼”̼n̼g̼á̼o̼ ̼đ̼á̼”̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼y̼ ̼b̼ú̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼ổ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼á̼u̼.̼

̼G̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ứ̼t̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼G̼ò̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼Q̼u̼ý̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼b̼ú̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼b̼ú̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼.̼

̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Q̼u̼ý̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ú̼a̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼1̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼ó̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼â̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼ẹ̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼1̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ờ̼n̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼G̼ò̼ ̼C̼ô̼n̼g̼.̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼,̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼2̼,̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼”̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼8̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼2̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼G̼ò̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

 

Bạn không thể copy bài viết này!