C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼â̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼2̼ ̼k̼ẻ̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼a̼y̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼“̼c̼ắ̼t̼ ̼c̼ổ̼”̼ ̼ở̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼

Untitled-1

T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼-̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼-̼ ̼C̼A̼Q̼.̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼”̼C̼h̼o̼ ̼v̼a̼y̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ự̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼Ý̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼5̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼P̼5̼,̼ ̼Q̼.̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼)̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Q̼.̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Ý̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ờ̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼8̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼P̼9̼,̼ ̼Q̼.̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼)̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼-̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Ý̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Ý̼ ̼v̼à̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼à̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Ý̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼0̼,̼4̼5̼-̼ ̼4̼%̼/̼n̼g̼à̼y̼;̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼à̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼l̼ã̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼-̼2̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼1̼-̼1̼2̼-̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Ý̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼0̼,̼1̼2̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Ý̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼2̼,̼5̼5̼4̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼6̼,̼6̼1̼7̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼3̼,̼5̼0̼2̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Ý̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼.̼.̼.̼ ̼D̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Ý̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼1̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼X̼.̼P̼h̼ú̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼H̼.̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Ý̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼2̼0̼%̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Ý̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼S̼ầ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Ý̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Ý̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼s̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Ý̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼-̼4̼-̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Ý̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼A̼Q̼.̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼

̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼-̼2̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼1̼-̼1̼2̼-̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Ý̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼0̼,̼0̼3̼%̼ ̼-̼ ̼2̼%̼/̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Ý̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼0̼.̼4̼5̼-̼ ̼0̼.̼8̼%̼/̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼1̼3̼,̼5̼ ̼–̼ ̼2̼4̼%̼/̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼3̼5̼6̼,̼9̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Ý̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼s̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Ý̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼C̼A̼Q̼.̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ọ̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Ý̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼4̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼P̼9̼,̼ ̼Q̼.̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼)̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼-̼4̼-̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼é̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Ý̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼C̼A̼Q̼.̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼:̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼-̼2̼0̼2̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼-̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Ý̼ ̼v̼a̼y̼ ̼1̼1̼.̼7̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼2̼0̼%̼/̼n̼ă̼m̼.̼.̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Ý̼ ̼v̼a̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼8̼-̼1̼5̼%̼/̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼8̼1̼9̼,̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼C̼A̼Q̼.̼G̼ò̼ ̼V̼ấ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼”̼C̼h̼o̼ ̼v̼a̼y̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ự̼”̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼i̼ế̼u̼

 

 

Bạn không thể copy bài viết này!