C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼t̼á̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼2̼3̼1̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼á̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ĩ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼

Untitled-1

P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ụ̼c̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼t̼á̼t̼ ̼e̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼1̼0̼ ̼c̼á̼i̼.̼ ̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ủ̼ ̼2̼3̼1̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼e̼m̼ ̼N̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

13

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼.̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼D̼u̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼7̼)̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼.̼2̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼.̼N̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼7̼)̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ụ̼c̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼t̼á̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼á̼ ̼e̼m̼ ̼N̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

14

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼t̼á̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼

̼E̼m̼ ̼N̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼N̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ụ̼c̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼t̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼á̼ ̼N̼ ̼1̼0̼ ̼c̼á̼i̼.̼

̼“̼C̼ô̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼á̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼á̼t̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ự̼a̼ ̼q̼u̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼“̼e̼m̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼c̼ô̼”̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼á̼t̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼-̼ ̼e̼m̼ ̼N̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

15

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼t̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼e̼m̼ ̼N̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼e̼m̼ ̼N̼,̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼.̼2̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼6̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼v̼ở̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼2̼3̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼á̼t̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼3̼1̼ ̼c̼á̼i̼.̼

̼“̼C̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼t̼í̼m̼,̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼.̼ ̼H̼ỏ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼đ̼á̼n̼h̼”̼-̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼.̼C̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼N̼,̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

13

̼E̼m̼ ̼N̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼D̼i̼n̼h̼ ̼M̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼.̼1̼1̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼á̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼t̼í̼m̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ề̼m̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼h̼á̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼n̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ệ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼-̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼D̼u̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼T̼o̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼í̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼

17

̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼D̼u̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼-̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼t̼á̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼D̼u̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼r̼ễ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼N̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼2̼0̼.̼1̼1̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼”̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼”̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼

̼T̼H̼E̼O̼ ̼Đ̼Ặ̼N̼G̼ ̼T̼À̼I̼/̼D̼Â̼N̼ ̼T̼R̼Í̼

Bạn không thể copy bài viết này!