C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼

aaa

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼M̼ó̼n̼g̼ ̼C̼á̼i̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼3̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼ế̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

aaa

̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ở̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼

̼L̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼9̼/̼3̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼m̼ò̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼b̼à̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼“̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼k̼h̼i̼ế̼m̼ ̼n̼h̼ã̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼x̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼t̼í̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

̼P̼h̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼à̼ ̼k̼é̼o̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ế̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼d̼o̼ạ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼:̼ ̼“̼N̼ế̼u̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼i̼…̼”̼.̼”̼Y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼d̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

XEM THÊM

N̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼”̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼5̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼-̼2̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼g̼h̼é̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼.̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼e̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼.̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼(̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼.̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼a̼,̼ ̼l̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼a̼o̼ ̼g̼i̼ế̼t̼”̼.̼

̼L̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼“̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼.̼ ̼X̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ắ̼n̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼.̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼ấ̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼i̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼2̼8̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

ấ

̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼8̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼9̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼”̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼è̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼.̼ ̼

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼á̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼.̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼.̼

̼M̼a̼i̼ ̼A̼n̼h̼

Bạn không thể copy bài viết này!