C̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼â̼u̼ ̼“̼b̼.̼á̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼”̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼s̼i̼ê̼u̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼”̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼.̼ặ̼.̼n̼g̼ ̼k̼h̼.̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ồ̼

̼“̼N̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼–̼ ̼E̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼𝚐̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ô̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚜̼ậ̼𝚙̼ ̼𝚗̼𝚑̼à̼”̼,̼

̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼h̼à̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼e̼ ̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚔̼𝚑̼𝚒̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ộ̼n̼𝚐̼ ̼đ̼ồ̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚖̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ú̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼7̼ ̼v̼ừ̼𝚊̼ ̼𝚚̼𝚞̼𝚊̼,̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼C̼ả̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼.̼ ̼M̼à̼n̼ ̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼â̼u̼ ̼“̼b̼á̼ ̼đ̼ạ̼o̼”̼,̼ ̼“̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ộ̼𝚗̼𝚐̼ ̼đ̼ồ̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚖̼ạ̼𝚗̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ú̼.̼

2

̼B̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼i̼c̼k̼n̼a̼m̼e̼ ̼H̼.̼V̼.̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼h̼à̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼c̼:̼

̼“̼Đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼ở̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼â̼u̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼h̼é̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼2̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼:̼

̼–̼ ̼N̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ô̼n̼g̼

̼–̼ ̼E̼m̼ ̼k̼h̼ô̼𝚗̼𝚐̼ ̼đ̼ồ̼𝚗̼𝚐̼ ̼ý̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ậ̼𝚙̼ ̼𝚗̼𝚑̼à̼”̼

3

̼V̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼“̼s̼i̼ê̼u̼ ̼x̼e̼”̼ ̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼n̼g̼ầ̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼1̼0̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼â̼u̼ ̼“̼b̼á̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ồ̼𝚗̼𝚐̼ ̼𝚔̼ề̼𝚗̼𝚑̼,̼ ̼𝚝̼𝚑̼ô̼ ̼𝚔̼ệ̼𝚌̼h̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼“̼s̼i̼ê̼u̼ ̼x̼e̼”̼ ̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼â̼u̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼ỉ̼ ̼m̼ỉ̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ẫ̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ủ̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼b̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼h̼ỉ̼,̼ ̼d̼â̼y̼ ̼h̼o̼a̼…̼

4

̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼â̼u̼:̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼C̼á̼t̼ ̼B̼à̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼7̼ ̼v̼ừ̼𝚊̼ ̼𝚚̼𝚞̼a̼.̼

5

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼â̼u̼ ̼“̼đ̼ộ̼𝚌̼ ̼–̼ ̼l̼ạ̼”̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼â̼u̼ ̼g̼â̼𝚢̼ ̼𝚌̼𝚑̼ú̼ ̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ý̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ự̼𝚌̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼5̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼à̼y̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼b̼a̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼e̼ ̼h̼o̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼4̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ễ̼ ̼k̼ỉ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

6