C̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼3̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼â̼u̼,̼ ̼b̼ò̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼r̼â̼u̼,̼ ̼b̼ò̼ ̼q̼u̼y̼ ̼m̼ô̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼1̼9̼/̼2̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼t̼r̼â̼u̼,̼ ̼b̼ò̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼h̼ ̼v̼ù̼n̼g̼,̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼3̼/̼2̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ử̼ ̼1̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼(̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ắ̼c̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼C̼h̼i̼ề̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ị̼t̼.̼

6
̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ẻ̼o̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ị̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼4̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼a̼l̼o̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼.̼

̼L̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼k̼m̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼)̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼2̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Ò̼n̼ ̼(̼S̼N̼1̼9̼8̼8̼)̼,̼ ̼L̼ô̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼ư̼ờ̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼8̼)̼,̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼8̼)̼,̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼0̼)̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼.̼

7
̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼ẻ̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼2̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼0̼)̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼3̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ô̼,̼ ̼1̼ ̼r̼ì̼u̼,̼ ̼4̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼,̼ ̼3̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼d̼â̼y̼ ̼c̼á̼p̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼4̼ ̼b̼a̼ ̼l̼ô̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼0̼k̼g̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼â̼u̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼r̼â̼u̼,̼ ̼b̼ò̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼ẻ̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼1̼k̼g̼.̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼3̼3̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼r̼â̼u̼,̼ ̼b̼ò̼ ̼(̼3̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼â̼u̼,̼ ̼b̼ò̼)̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼(̼1̼3̼ ̼v̼ụ̼)̼ ̼v̼à̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼(̼2̼0̼ ̼v̼ụ̼)̼.̼