Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼:̼ ̼X̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼‘̼p̼h̼i̼m̼ ̼đ̼e̼n̼’̼

̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼a̼ ̼(̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼)̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼ý̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Y̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼H̼đ̼ơ̼k̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼4̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼T̼u̼ô̼r̼ ̼A̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼r̼a̼y̼ ̼S̼á̼p̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼‘̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼’̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼4̼2̼ ̼B̼L̼H̼S̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼Y̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼“̼p̼h̼i̼m̼ ̼đ̼e̼n̼”̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼Y̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼A̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Y̼ ̼S̼u̼ố̼t̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼Y̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼ờ̼ ̼s̼o̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Y̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼Y̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼1̼1̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼