Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼:̼ ̼T̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼5̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼

Untitled-1

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼5̼1̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼2̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼v̼à̼ ̼5̼0̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼L̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼.̼

̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼p̼h̼á̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼…̼

a1

̼H̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼1̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼g̼i̼ả̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼M̼.̼Q̼.̼

̼̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼m̼u̼a̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼A̼1̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼.̼

̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼(̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼l̼a̼i̼ ̼l̼ị̼c̼h̼)̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼A̼1̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼2̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼A̼1̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼ê̼n̼h̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼.̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼A̼1̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼6̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼b̼á̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼1̼-̼1̼,̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼A̼2̼ ̼g̼i̼á̼ ̼8̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼b̼á̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼1̼,̼8̼-̼2̼,̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼l̼á̼i̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼b̼á̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼8̼-̼9̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼6̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼,̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼…̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ê̼n̼h̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼.̼

 

Bạn không thể copy bài viết này!