D̼V̼ ̼h̼à̼i̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼:̼ ̼“̼Ỉ̼̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼à̼i̼ ̼k̼ý̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼“̼l̼ò̼ ̼v̼ô̼i̼”̼ ̼ă̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼

Untitled-1

̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼‘̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̼̂ᴍ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̼̼̂́ᴍ̼’̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼C̼Đ̼M̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼‘̼s̼o̼i̼’̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̼̣̼ᴄ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̼̼̆́ᴛ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼.̼

aa

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼i̼c̼k̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼‘̼C̼h̼ị̼ ̼B̼é̼ ̼H̼a̼i̼’̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼i̼c̼k̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼B̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼

̼“̼D̼ạ̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼H̼a̼i̼ ̼c̼o̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ ̼m̼à̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̼́ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̼́ɴ̼ ̼ɪ̼̼̉ᴀ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ạ̼.̼ ̼M̼a̼i̼ ̼m̼ố̼t̼ ̼m̼à̼ ̼ɪ̼̼̉ᴀ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼H̼a̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼v̼à̼i̼ ̼k̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼”̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼a̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼á̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼ ̼v̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̼̂ʏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̼̼̂́ɴ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼p̼н̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼“̼đ̼ᴀ̼̼́ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̣̼̼̂ ̼s̼ɪ̼̼̃”̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̼̂ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̼̃ɪ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼U̼y̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼h̼a̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼“̼l̼ò̼ ̼v̼ô̼i̼”̼)̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼K̼h̼u̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼1̼1̼/̼5̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼:̼ ̼“̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼ɴ̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼m̼,̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ả̼n̼h̼.̼

ắ

̼H̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼m̼,̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼ị̼c̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼à̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼h̼ứ̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼”̼.̼

sá

̼X̼u̼â̼n̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼M̼r̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼ô̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼0̼,̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼à̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼н̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ĭ̼ ̼m̼.̼ấ̼.̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼l̼ớ̼n̼

 

Bạn không thể copy bài viết này!