Gy̼m̼e̼r̼ ̼D̼u̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼

Untitled-1

B̼ị̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼‘̼n̼ị̼n̼h̼’̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼g̼y̼m̼e̼r̼ ̼D̼u̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼‘̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼’̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼g̼y̼m̼e̼r̼ ̼D̼u̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼e̼t̼i̼z̼e̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼‘̼n̼ị̼n̼h̼’̼ ̼n̼ữ̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼1̼4̼/̼5̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼“̼d̼ậ̼y̼ ̼s̼ó̼n̼g̼”̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼à̼n̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼D̼u̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼y̼m̼e̼r̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼“̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼”̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼m̼ ̼n̼h̼ã̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ố̼ ̼N̼S̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼.̼

s1

̼B̼ị̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼’̼n̼ị̼n̼h̼’̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼g̼y̼m̼e̼r̼ ̼D̼u̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼’̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼’̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼1̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼q̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼G̼D̼C̼D̼ ̼m̼à̼ ̼D̼u̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼“̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼”̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼B̼ả̼o̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼y̼m̼e̼r̼ ̼D̼u̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼“̼l̼ò̼ ̼v̼ô̼i̼”̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

s2

̼B̼ị̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼’̼n̼ị̼n̼h̼’̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼g̼y̼m̼e̼r̼ ̼D̼u̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼’̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼’̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼2̼

̼H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼u̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼e̼t̼i̼z̼e̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼l̼à̼ ̼“̼t̼á̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ư̼a̼”̼,̼ ̼“̼g̼i̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ấ̼y̼”̼…̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼D̼u̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼“̼n̼ị̼n̼h̼”̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼á̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼D̼u̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼r̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼.̼

Untitled-1

̼B̼ị̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼’̼n̼ị̼n̼h̼’̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼g̼y̼m̼e̼r̼ ̼D̼u̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼’̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼’̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼3̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼D̼u̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼:̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ê̼n̼h̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼,̼ ̼b̼a̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼ ̼D̼u̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼“̼b̼ê̼n̼h̼”̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼“̼n̼ị̼n̼h̼”̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼k̼i̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ì̼?̼ ̼Đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼”̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼D̼u̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼–̼ ̼C̼T̼V̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼S̼A̼O̼S̼T̼A̼R̼.̼V̼N̼ ̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼s̼a̼o̼s̼t̼a̼r̼.̼v̼n̼/̼d̼o̼i̼-̼s̼o̼n̼g̼/̼b̼i̼-̼n̼o̼i̼-̼n̼i̼n̼h̼-̼b̼a̼-̼p̼h̼u̼o̼n̼g̼-̼h̼a̼n̼g̼-̼g̼y̼m̼e̼r̼-̼d̼u̼y̼-̼n̼g̼u̼y̼e̼n̼-̼d̼a̼p̼-̼t̼r̼a̼-̼c̼o̼n̼g̼-̼d̼o̼n̼g̼-̼m̼a̼n̼g̼-̼2̼0̼2̼1̼0̼5̼1̼5̼1̼1̼3̼4̼4̼4̼9̼8̼6̼6̼.̼h̼t̼m̼l̼

 

Bạn không thể copy bài viết này!