H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼o̼ả̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼o̼ả̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼

̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼1̼7̼/̼2̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼ ̼R̼2̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼G̼o̼l̼d̼m̼a̼r̼k̼ ̼C̼i̼t̼y̼ ̼(̼1̼3̼6̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼M̼ậ̼u̼)̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼t̼ử̼.̼

̼”̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼o̼ả̼ ̼t̼o̼à̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

batch1515876954627791651384122535275705028341756n-16135379318271090022339

̼T̼o̼à̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼)̼̼

1516667892258551291954444306986959034647796n-16135382867741135930718

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼o̼ả̼ ̼t̼o̼à̼ ̼R̼2̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼)̼̼

1516351434278633349926921975214820912429285n-16135382867341191863225

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼)̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼7̼/̼2̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ỡ̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼o̼ả̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼L̼ê̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼4̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼ ̼

̼T̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼3̼6̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼8̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼,̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼,̼ ̼M̼ê̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼H̼a̼i̼ ̼B̼à̼ ̼T̼r̼ư̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼,̼ ̼B̼a̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼â̼y̼ ̼H̼ồ̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼3̼/̼2̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼5̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼b̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼S̼o̼m̼e̼r̼s̼e̼t̼ ̼W̼e̼s̼t̼p̼o̼i̼n̼t̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼H̼ồ̼)̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼s̼u̼y̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼2̼F̼1̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼k̼e̼n̼h̼1̼4̼.̼v̼n̼/̼h̼a̼-̼n̼o̼i̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼h̼a̼n̼-̼q̼u̼o̼c̼-̼t̼u̼-̼v̼o̼n̼g̼-̼p̼h̼o̼n̼g̼-̼t̼o̼a̼-̼t̼a̼m̼-̼t̼h̼o̼i̼-̼c̼h̼u̼n̼g̼-̼c̼u̼-̼o̼-̼q̼u̼a̼n̼-̼b̼a̼c̼-̼t̼u̼-̼l̼i̼e̼m̼-̼2̼0̼2̼1̼0̼2̼1̼7̼1̼2̼2̼3̼2̼9̼2̼7̼3̼.̼c̼h̼n̼?̼f̼b̼c̼l̼i̼d̼=̼I̼w̼A̼R̼3̼R̼1̼L̼v̼R̼r̼G̼a̼g̼n̼k̼Z̼2̼5̼Z̼3̼D̼j̼c̼t̼w̼p̼6̼D̼g̼Q̼v̼Q̼W̼F̼E̼j̼q̼h̼H̼9̼z̼S̼j̼i̼m̼y̼n̼f̼0̼o̼i̼l̼_̼M̼P̼1̼b̼L̼F̼Q̼