H̼i̼ế̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼’̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼x̼a̼’̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ự̼a̼ ̼đ̼ề̼ ̼“̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼á̼c̼”̼

G̼â̼y̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ự̼a̼ ̼đ̼ề̼ ̼“̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼á̼c̼”̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼:̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼x̼a̼!̼”̼

hieu hien 1

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼S̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ự̼a̼ ̼đ̼ề̼ ̼”̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼á̼c̼”̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼.̼ ̼

hieu hien 2

̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼:̼ ̼”̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼é̼ ̼H̼e̼o̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼!̼ ̼S̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼à̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼l̼ắ̼m̼!̼ ̼C̼ó̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼x̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼à̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼x̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼!̼

hieu hien 3

̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼í̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼í̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼í̼ ̼v̼ị̼!̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼!̼”̼.̼

hieu hien 4

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼:̼ ̼”̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼h̼a̼r̼e̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼n̼à̼y̼”̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼.̼ ̼L̼ờ̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼

hieu hien 5

̼A̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼

̼H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼b̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼.̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ộ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼o̼á̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼.̼

hieu hien 6

̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼0̼9̼/̼1̼2̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼N̼S̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼…̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼

̼G̼i̼ữ̼a̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼(̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼)̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼à̼i̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼L̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼d̼à̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼V̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼à̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

Hiếu Hiền bị chửi bới thậm tệ khi đăng video không che nghệ sĩ Chí Tài trong nhà tang lễ

̼C̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼à̼i̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼ò̼ ̼m̼ò̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼é̼m̼ ̼đ̼á̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼é̼m̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼F̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼c̼â̼u̼ ̼v̼i̼e̼w̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼.̼

hieu hien 7

Qúa nhiều

hieu hien 8

b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼

hieu hien 9

̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ỡ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼.̼

hieu hien 11

̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼M̼C̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼”̼

hieu hien 12

̼“̼E̼m̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼à̼i̼!̼ ̼A̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼g̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼…̼

hieu hien 13

̼E̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼g̼ì̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼Y̼Ê̼U̼ ̼Q̼U̼Ý̼ ̼v̼à̼ ̼K̼Í̼N̼H̼ ̼T̼R̼Ọ̼N̼G̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ở̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼a̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼â̼u̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼h̼o̼w̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼à̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼!̼!̼!̼ ̼E̼m̼ ̼c̼o̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼đ̼ó̼!̼”̼

hieu hien 14

#

hieu hien 15

̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼.̼

hieu hien 16

#

hieu hien 17

#

hieu hien 18

̼V̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼à̼i̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼