8̼2̼ ̼c̼a̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼

fhoooo

̼S̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼ở̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼8̼2̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼a̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼.̼ ̼

̼T̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼1̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼,̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼8̼2̼ ̼c̼a̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼7̼2̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼1̼0̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼F̼1̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼a̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼1̼5̼5̼2̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼1̼5̼5̼3̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼h̼ ̼v̼ù̼n̼g̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼a̼m̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼ề̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼X̼I̼I̼I̼.̼

̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼a̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼“̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼”̼

̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼(̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼)̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

ptt-vu-duc-dam-1

̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼a̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼d̼ự̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼1̼9̼0̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼7̼2̼ ̼c̼a̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼5̼5̼ ̼c̼a̼ ̼F̼1̼;̼ ̼1̼2̼4̼ ̼c̼a̼ ̼F̼2̼;̼ ̼2̼ ̼c̼a̼ ̼F̼3̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼.̼5̼5̼3̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼8̼/̼1̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼0̼ ̼c̼a̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼.̼

̼S̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼

̼P̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼í̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼a̼ ̼F̼1̼,̼ ̼F̼2̼;̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼1̼.̼5̼5̼2̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼8̼/̼1̼.̼

Ổ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼

̼B̼ê̼n̼ ̼l̼ề̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼X̼I̼I̼I̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼8̼/̼1̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼K̼h̼u̼ê̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼c̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼u̼ê̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

5115

̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼K̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼ề̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼X̼I̼I̼I̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼u̼ê̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼h̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼ủ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼-̼6̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼-̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼C̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼ở̼ ̼K̼C̼N̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼V̼ề̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼ủ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼u̼ê̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼ở̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼â̼y̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ễ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼ở̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼ủ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼.̼

̼“̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼h̼ ̼v̼ù̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼ị̼c̼h̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼ả̼i̼

̼

Bạn không thể copy bài viết này!