M̼ộ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼9̼/̼2̼,̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼.̼

̼B̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼K̼h̼u̼ê̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼ổ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼ổ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼I̼I̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼3̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼N̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼2̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ổ̼i̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼3̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼è̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼i̼m̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼á̼p̼,̼ ̼đ̼á̼i̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

Vien_NDTW2_22

̼N̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼N̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼B̼N̼1̼5̼3̼6̼,̼ ̼7̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ổ̼i̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼á̼p̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ổ̼i̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼á̼p̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼B̼N̼1̼5̼3̼6̼ ̼t̼ừ̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼1̼.̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼á̼p̼,̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼y̼p̼e̼ ̼2̼,̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼i̼m̼;̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ị̼p̼,̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼E̼C̼M̼O̼.̼

̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼l̼à̼ ̼B̼N̼1̼8̼2̼3̼,̼ ̼6̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼N̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼2̼.̼ ̼B̼N̼1̼8̼2̼3̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼s̼u̼y̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼2̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼2̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼m̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼E̼C̼M̼O̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼E̼C̼M̼O̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼6̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼B̼N̼1̼8̼2̼3̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ờ̼m̼ ̼đ̼ặ̼c̼,̼ ̼r̼u̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ề̼m̼,̼ ̼c̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼,̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼d̼a̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼

̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼ ̼(̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼m̼á̼y̼ ̼x̼â̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼,̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ă̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼ ̼F̼2̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼F̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼2̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼k̼è̼m̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼2̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼k̼ỹ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼c̼ấ̼y̼ ̼v̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼,̼ ̼d̼i̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼…̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼K̼h̼u̼ê̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼2̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼7̼1̼4̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼8̼3̼,̼3̼%̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼â̼m̼ ̼s̼à̼n̼g̼;̼ ̼1̼4̼,̼2̼%̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ẹ̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼1̼5̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼2̼,̼1̼%̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼â̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼E̼C̼M̼O̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼u̼ê̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼b̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼b̼a̼n̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼.̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼K̼h̼u̼ê̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ử̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼K̼h̼á̼m̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼b̼a̼n̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼z̼i̼n̼g̼n̼e̼w̼s̼.̼v̼n̼/̼m̼o̼t̼-̼b̼e̼n̼h̼-̼n̼h̼a̼n̼-̼c̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼-̼t̼i̼e̼n̼-̼l̼u̼o̼n̼g̼-̼t̼u̼-̼v̼o̼n̼g̼-̼p̼o̼s̼t̼1̼1̼8̼5̼3̼2̼3̼.̼h̼t̼m̼l̼

̼