N̼a̼m̼ ̼d̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼,̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼Đ̼ả̼o̼

̼T̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼Đ̼ả̼o̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼0̼-̼2̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼T̼a̼m̼ ̼Đ̼ả̼o̼.̼

tamdo

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼Đ̼ả̼o̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼T̼V̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼0̼-̼2̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼Đ̼ả̼o̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼Đ̼ả̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼-̼2̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼Đ̼ả̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼d̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼r̼ú̼,̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼Đ̼ả̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼Đ̼ả̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼

̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼n̼e̼t̼n̼e̼w̼s̼.̼v̼n̼/̼N̼a̼m̼-̼d̼u̼-̼k̼h̼a̼c̼h̼-̼t̼u̼-̼v̼o̼n̼g̼-̼o̼-̼k̼h̼a̼c̼h̼-̼s̼a̼n̼-̼p̼h̼o̼n̼g̼-̼t̼o̼a̼-̼t̼o̼a̼n̼-̼b̼o̼-̼t̼h̼i̼-̼t̼r̼a̼n̼-̼T̼a̼m̼-̼D̼a̼o̼-̼t̼h̼o̼i̼-̼s̼u̼-̼1̼-̼0̼-̼2̼5̼8̼5̼5̼2̼4̼.̼h̼t̼m̼l̼

̼