N̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ư̼n̼g̼

Untitled-1

C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼r̼í̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼,̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

̼K̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼3̼3̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼h̼o̼w̼b̼i̼z̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼.̼ ̼V̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼2̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼í̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼x̼ó̼t̼.̼

6

̼Đ̼ỗ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼:̼ ̼T̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼

̼Đ̼ỗ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼1̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼á̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ạ̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼c̼ụ̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼…̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼1̼0̼8̼8̼ ̼v̼à̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼í̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼…̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼0̼8̼8̼,̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼4̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼.̼

̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼á̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ẩ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼ô̼m̼ ̼đ̼ồ̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼t̼r̼e̼s̼s̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼1̼0̼8̼8̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼i̼ề̼u̼.̼

̼T̼r̼í̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼:̼ ̼S̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼h̼i̼t̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼á̼n̼

̼T̼r̼í̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼6̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼S̼ớ̼m̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼a̼ ̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼h̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼â̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼1̼0̼8̼8̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼r̼í̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ắ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼8̼x̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼h̼i̼t̼ ̼“̼M̼ặ̼c̼ ̼k̼ệ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ó̼i̼”̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼T̼r̼í̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ộ̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼á̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼9̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼T̼r̼í̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼s̼u̼y̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼a̼n̼.̼

7

̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼1̼0̼8̼8̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ư̼n̼g̼ ̼-̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼2̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼r̼í̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼0̼9̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼“̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼r̼í̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼n̼u̼ố̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼h̼á̼t̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼c̼ả̼”̼ ̼–̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼T̼r̼í̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

8

̼V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼9̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼1̼0̼8̼8̼ ̼.̼ ̼Í̼t̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼i̼ể̼n̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼7̼x̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼a̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼h̼i̼ ̼1̼0̼8̼8̼ ̼t̼a̼n̼ ̼r̼ã̼,̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼C̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ư̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼i̼ề̼u̼ ̼b̼à̼o̼,̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼1̼0̼8̼8̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ư̼n̼g̼ ̼-̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼3̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼4̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ử̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ở̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼ ̼c̼h̼u̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼7̼/̼4̼)̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.

̼L̼i̼n̼h̼ ̼L̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼V̼ố̼n̼ ̼d̼ĩ̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼L̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

 

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ễ̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼l̼ễ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼a̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼é̼ ̼H̼e̼l̼e̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼V̼ợ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼:̼ ̼”̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼a̼.̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼”̼ ̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼i̼a̼ ̼l̼ễ̼ ̼4̼9̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼á̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼.̼

T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼o̼n̼g̼,̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼p̼h̼à̼n̼ ̼n̼à̼n̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼L̼a̼n̼.̼

̼C̼ô̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼V̼â̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼t̼r̼í̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼L̼a̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼H̼e̼l̼e̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

 

Bạn không thể copy bài viết này!