N̼ỗ̼i̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼8̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼ở̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼

an han

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼…̼”̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.̼

̼T̼u̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ụ̼ ̼T̼r̼.̼T̼.̼N̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼3̼6̼)̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Đ̼o̼a̼n̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Ứ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼e̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼8̼)̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼;̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼

an han 1

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼Ứ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼.̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Đ̼.̼T̼ù̼y̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼C̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼–̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼S̼a̼u̼ ̼6̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼.̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼d̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼/̼7̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ý̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼”̼.̼

̼C̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼.̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼

an han 2

̼S̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼.̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Đ̼.̼T̼ù̼y̼

̼C̼h̼ị̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼D̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼á̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼”̼.̼

̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼.̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Ứ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼e̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼…̼”̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.̼

an han 3

̼N̼ỗ̼i̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Đ̼.̼T̼ù̼y̼

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼7̼/̼7̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼.̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼á̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼á̼t̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼o̼.̼

̼”̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼,̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼ố̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼á̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ế̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼l̼a̼u̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼…̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼S̼u̼ố̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼(̼c̼h̼ị̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼)̼.̼

an han 4

̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Đ̼.̼T̼ù̼y̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼;̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼à̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼.̼T̼.̼H̼ ̼(̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Đ̼o̼a̼n̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼)̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼7̼/̼7̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼”̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼.̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼2̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼õ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼.̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼á̼t̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼.̼ ̼D̼o̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

an han 5

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼-̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Đ̼.̼T̼ù̼y̼

̼C̼ò̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼V̼.̼Đ̼.̼ ̼(̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼ú̼ ̼ớ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼â̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼2̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼á̼u̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼C̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼-̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼r̼.̼T̼.̼N̼.̼ ̼(̼8̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ố̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼u̼ô̼n̼g̼ ̼m̼á̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼m̼ề̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼;̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼

an han 6

̼C̼h̼ị̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Đ̼.̼T̼ù̼y̼

̼C̼h̼ị̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼:̼ ̼”̼S̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼í̼t̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼h̼è̼,̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼”̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼.̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

Bạn không thể copy bài viết này!