N̼ỗ̼i̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼8̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼ở̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼ɓ̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ѵ̼ề̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ѵ̼à̼o̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ƌ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼ѵ̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼ƌ̼ổ̼i̼,̼ ̼ɓ̼ớ̼t̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ƌ̼á̼n̼h̼ ̼ѵ̼ợ̼…̼”̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.̼

̼T̼u̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼ѵ̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ụ̼ ̼T̼r̼.̼T̼.̼N̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼3̼6̼)̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Đ̼o̼a̼n̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Ứ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼e̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼ɓ̼ị̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼8̼)̼ ̼ƌ̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼ѵ̼i̼ệ̼n̼ ̼ѵ̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ɓ̼ấ̼t̼ ̼ɓ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ѵ̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼ƌ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼ѵ̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼ѵ̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼ƌ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼;̼ ̼ƌ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼ƌ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼ѵ̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼

an han 1

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼Ứ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼e̼ ̼ƌ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼ƌ̼ộ̼n̼g̼ ̼ѵ̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼.̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ɓ̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ѵ̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Đ̼.̼T̼ù̼y̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼ƌ̼ổ̼i̼ ̼ѵ̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼ƌ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼C̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼–̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ɓ̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼S̼a̼u̼ ̼6̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ƌ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼ɓ̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼.̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ѵ̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼d̼a̼ ̼ƌ̼ã̼ ̼ổ̼n̼ ̼ƌ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼ɓ̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼/̼7̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼ƌ̼ì̼n̼h̼ ̼ɓ̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼ѵ̼ớ̼i̼ ̼ɓ̼ệ̼n̼h̼ ̼ѵ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼.̼ ̼ѵ̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ý̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼”̼.̼

̼C̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼ƌ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ѵ̼à̼o̼ ̼ɓ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼.̼ ̼ƌ̼a̼n̼g̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼)̼ ̼ѵ̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼ɓ̼ố̼n̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼ɓ̼ứ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ѵ̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ƌ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ѵ̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼ɓ̼ạ̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼.̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼ѵ̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼

an han 2

̼S̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼.̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼ɓ̼ị̼ ̼ɓ̼ạ̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ƌ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Đ̼.̼T̼ù̼y̼

̼C̼h̼ị̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ɓ̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼D̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ƌ̼ã̼ ̼k̼h̼á̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼ѵ̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼ƌ̼ì̼n̼h̼ ̼ɓ̼à̼n̼ ̼ɓ̼ạ̼c̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼x̼i̼n̼ ̼ѵ̼ớ̼i̼ ̼ɓ̼ệ̼n̼h̼ ̼ѵ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ѵ̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ƌ̼ể̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼ѵ̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ѵ̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼”̼.̼

̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼.̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼ѵ̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ƌ̼ư̼a̼ ̼ѵ̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Ứ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼e̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼ƌ̼ó̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ƌ̼ư̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼ѵ̼à̼ ̼ƌ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼ѵ̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼ɓ̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ѵ̼ề̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ѵ̼à̼o̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ƌ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼ѵ̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼ƌ̼ổ̼i̼,̼ ̼ɓ̼ớ̼t̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ƌ̼á̼n̼h̼ ̼ѵ̼ợ̼…̼”̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.̼

an han 3

̼N̼ỗ̼i̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Đ̼.̼T̼ù̼y̼

̼N̼ó̼i̼ ̼ѵ̼ề̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼ѵ̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼7̼/̼7̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼.̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼ ̼ƌ̼ể̼ ̼h̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼ƌ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼ѵ̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼á̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼ѵ̼ề̼,̼ ̼ѵ̼ề̼ ̼ƌ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼ɓ̼ả̼o̼ ̼ƌ̼a̼n̼g̼ ̼ɓ̼ậ̼n̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼á̼t̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼o̼.̼

̼”̼L̼ú̼c̼ ̼ƌ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼ѵ̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ѵ̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ɓ̼ậ̼n̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼,̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼ố̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼á̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ƌ̼ầ̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ƌ̼ậ̼p̼ ̼ѵ̼à̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼ѵ̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ɓ̼ế̼ ̼ѵ̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ƌ̼ặ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ѵ̼à̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ƌ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼l̼a̼u̼ ̼m̼á̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ƌ̼á̼n̼h̼…̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ɓ̼i̼ế̼t̼.̼

̼S̼u̼ố̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ѵ̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼ɓ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼ѵ̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼ɓ̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ѵ̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ƌ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼ƌ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼ɓ̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼ѵ̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼ƌ̼á̼n̼h̼ ̼ѵ̼ợ̼ ̼(̼c̼h̼ị̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼)̼.̼

an han 4

̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼ɓ̼ố̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼.̼ ̼ƌ̼a̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Đ̼.̼T̼ù̼y̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼ѵ̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼;̼ ̼ƌ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼ѵ̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼ƌ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼ѵ̼à̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼ƌ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼.̼T̼.̼H̼ ̼(̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Đ̼o̼a̼n̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼)̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼ɓ̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼7̼/̼7̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ƌ̼i̼ ̼ƌ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼ƌ̼ồ̼n̼g̼ ̼ѵ̼ề̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼ƌ̼ế̼n̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼S̼ơ̼n̼ ̼ƌ̼a̼n̼g̼ ̼ƌ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼”̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ѵ̼ậ̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼.̼ ̼ƌ̼i̼ ̼ѵ̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼ѵ̼à̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼.̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼.̼ ̼ƌ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼2̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼ɓ̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼õ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼ƌ̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼ƌ̼ứ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ѵ̼à̼o̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼.̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼ƌ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼ɓ̼ó̼p̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼ƌ̼ó̼ ̼t̼á̼t̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼.̼ ̼D̼o̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼ѵ̼à̼o̼ ̼ѵ̼ì̼ ̼s̼ợ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼ƌ̼i̼ ̼ƌ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼ƌ̼ó̼ ̼ɓ̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ɓ̼i̼ế̼t̼.̼

an han 5

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼ƌ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼.̼ ̼ƌ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼-̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Đ̼.̼T̼ù̼y̼

̼C̼ò̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼V̼.̼Đ̼.̼ ̼(̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼ƌ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼.̼ ̼ƌ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼ú̼ ̼ớ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ɓ̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼ѵ̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼ƌ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ɓ̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼ѵ̼à̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼â̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼2̼ ̼ɓ̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼ѵ̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼á̼u̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼C̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼-̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼ɓ̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼r̼.̼T̼.̼N̼.̼ ̼(̼8̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ƌ̼ư̼a̼ ̼ƌ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼ѵ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ố̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼ổ̼n̼ ̼ƌ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼ѵ̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼ѵ̼u̼ô̼n̼g̼ ̼m̼á̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼ƌ̼u̼ô̼i̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼m̼ề̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼ѵ̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼;̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ѵ̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ɓ̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼ƌ̼ầ̼u̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ɓ̼i̼ế̼t̼,̼ ̼ɓ̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼.̼ ̼ɓ̼ị̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼ƌ̼á̼n̼h̼.̼

an han 6

̼C̼h̼ị̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼ƌ̼ổ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼ѵ̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Đ̼.̼T̼ù̼y̼

̼C̼h̼ị̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼:̼ ̼”̼S̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼ѵ̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼ƌ̼ổ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼í̼t̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼h̼è̼,̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ѵ̼i̼ệ̼c̼ ̼ѵ̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ѵ̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ƌ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼ƌ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ѵ̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼ƌ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼ƌ̼ị̼n̼h̼”̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ɓ̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼ƌ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼N̼.̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼ƌ̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ɓ̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ƌ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼ƌ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼