N̼ó̼n̼g̼

Untitled-1

N̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼“̼b̼ầ̼y̼ ̼đ̼à̼n̼”̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼ ̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼,̼ c̼ứ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼2̼h̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼1̼3̼7̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼C̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼)̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼n̼h̼u̼ộ̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼m̼à̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ă̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼à̼ ̼(̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼)̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼à̼ ̼g̼ậ̼t̼.̼

̼X̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼ử̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼a̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼ổ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼“̼đ̼ộ̼t̼ ̼k̼í̼c̼h̼”̼.̼ ̼

a1

̼L̼ú̼c̼ ̼1̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼3̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼a̼y̼ ̼s̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼n̼h̼ẹ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼đ̼á̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ó̼m̼ ̼g̼ọ̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼M̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼9̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼6̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ổ̼ ̼8̼2̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼C̼h̼i̼ể̼u̼)̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼6̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼D̼u̼ẩ̼n̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼6̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼ạ̼i̼ ̼H̼i̼ê̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼r̼à̼)̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼7̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼r̼à̼)̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼K̼i̼m̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼6̼)̼,̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼K̼i̼m̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼9̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼C̼h̼i̼ể̼u̼)̼,̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼9̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ổ̼ ̼1̼9̼3̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼M̼i̼n̼h̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼6̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼(̼1̼9̼9̼8̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼H̼à̼u̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼.̼

a3

H̼a̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼C̼h̼i̼ể̼u̼)̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼8̼/̼1̼1̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼(̼6̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼2̼ ̼n̼a̼m̼)̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼“̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼á̼”̼.̼ ̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼9̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼C̼h̼i̼ể̼u̼;̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼

Đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ụ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼5̼/̼9̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼d̼o̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼y̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ì̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼n̼é̼m̼”̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼“̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼ ̼

a4

̼Q̼u̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼w̼e̼b̼ ̼“̼đ̼e̼n̼”̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ý̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼“̼b̼ầ̼y̼ ̼đ̼à̼n̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼á̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼.̼ ̼

a2

̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼3̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼b̼ầ̼y̼ ̼đ̼à̼n̼.̼ ̼“̼V̼ớ̼i̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼“̼c̼h̼ơ̼i̼”̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ộ̼ ̼“̼p̼h̼ê̼”̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼”̼,̼ ̼K̼i̼m̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼1̼1̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼.̼ ̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼.̼ ̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼à̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼3̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼ê̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼ê̼,̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼)̼ ̼m̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼.̼/̼.̼

Bạn không thể copy bài viết này!