Ô̼n̼g̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼õ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼l̼ò̼ ̼v̼ô̼i̼

Untitled-1

̼Ô̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼ ̼v̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼.̼

16

̼N̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼3̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼U̼y̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼ ̼v̼ô̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼(̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼y̼ ̼V̼õ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ổ̼ ̼đ̼ỏ̼.̼

17

̼B̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼ ̼v̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼K̼D̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ổ̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼1̼8̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼.̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼B̼a̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼V̼õ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼g̼ạ̼t̼.̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼ạ̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼.

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼à̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼c̼h̼ù̼a̼,̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼l̼ụ̼t̼…̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼.̼

 

Bạn không thể copy bài viết này!