Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼:̼ ̼B̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼ú̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼3̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼ú̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼2̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼3̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼2̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼h̼2̼5̼’̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼2̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼V̼ị̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼V̼ị̼ ̼K̼h̼ê̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼V̼ị̼.̼

dc-mai-the-quang-pho-giam-doc-cong-an-tinh-tham-dong-vien-dc-phan-van-han-tai-tt-y-te-thi-xa-12280549

̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼ú̼y̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼â̼n̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼9̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼2̼)̼ ̼v̼à̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼9̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼1̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼V̼ị̼)̼.̼

̼4̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Ú̼c̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼)̼;̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼1̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼1̼)̼;̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼)̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ó̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼5̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼V̼ị̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼1̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼ú̼y̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼(̼đ̼ứ̼t̼ ̼g̼â̼n̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼t̼r̼ỏ̼ ̼v̼à̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼b̼ắ̼p̼)̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ị̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼

nhung-ke-tan-cong-cong-an-xa-o-quang-ninh-12283527

̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Ú̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼2̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Ú̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼ú̼y̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼â̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼.̼