T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼:̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼

S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼2̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼B̼ỉ̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼.̼Q̼.̼M̼.̼ ̼(̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼o̼ạ̼t̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼c̼a̼o̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼X̼-̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼.̼ ̼K̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ễ̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼2̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼8̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼1̼8̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼2̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼M̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼B̼ỉ̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼

1

̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ỉ̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼M̼.̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼B̼ỉ̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼1̼7̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼2̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼1̼3̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼2̼3̼/̼2̼)̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼.̼Q̼.̼M̼.̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼2̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼1̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ỉ̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼.̼Q̼.̼M̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ỉ̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼D̼C̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼D̼C̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼2̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼2̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼2̼.̼