T̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼ở̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼t̼á̼t̼ ̼1̼9̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼à̼i̼

̼D̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼c̼ũ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼à̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼ ̼1̼8̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼t̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼N̼.̼Q̼.̼H̼.̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼A̼3̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼ ̼H̼ợ̼p̼)̼:̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼N̼.̼C̼.̼ ̼B̼.̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼B̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼á̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼1̼5̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼H̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼v̼á̼n̼g̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼x̼ẩ̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼H̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼.̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼1̼/̼1̼2̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼B̼.̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼H̼.̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼à̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

thay-giao-o-nghe-an-tat-19-hoc-sinh-vi-khong-thuoc-bai-1

̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼ ̼H̼ợ̼p̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼B̼.̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼á̼t̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼H̼.̼ ̼1̼ ̼c̼á̼i̼.̼ ̼1̼8̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼à̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼A̼3̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼B̼.̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼á̼t̼.̼

̼V̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼r̼ù̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼B̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼e̼m̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼s̼u̼y̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼ù̼ ̼t̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼Q̼u̼ỳ̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼1̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼ ̼H̼ợ̼p̼.̼

̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼â̼m̼

̼