T̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼

̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼K̼h̼ê̼,̼ ̼T̼P̼.̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼K̼h̼ê̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼K̼h̼ê̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼

1

̼T̼r̼ư̼a̼ ̼2̼0̼.̼2̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼K̼h̼ê̼,̼ ̼T̼P̼.̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼K̼h̼ê̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼K̼h̼ê̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼

2

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼K̼h̼ê̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼K̼h̼ê̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼K̼h̼ê̼ ̼(̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼K̼h̼ê̼)̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼4̼0̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼2̼0̼.̼2̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼K̼h̼ê̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼0̼.̼2̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼9̼ ̼e̼m̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ở̼ ̼T̼T̼.̼S̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ệ̼,̼ ̼H̼.̼T̼ư̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼)̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼K̼h̼ê̼ ̼t̼ắ̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼r̼a̼ ̼x̼a̼.̼

̼B̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼N̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼K̼h̼ê̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼(̼4̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼T̼P̼.̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼ư̼ ̼C̼u̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼ị̼n̼h̼ ̼K̼h̼ê̼,̼ ̼T̼P̼.̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼r̼a̼ ̼x̼a̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼K̼h̼ê̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

3

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼n̼g̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼

̼E̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼ ̼(̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ở̼ ̼T̼T̼.̼S̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ệ̼,̼ ̼H̼.̼T̼ư̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼)̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼K̼h̼ê̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼o̼á̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼K̼h̼ê̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼9̼.̼2̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼o̼a̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼T̼X̼.̼Đ̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼ố̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼.̼ ̼(̼4̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼H̼.̼M̼ộ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼Đ̼.̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼A̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼