T̼h̼ự̼c̼ ̼h̼ư̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼?̼

Untitled-1

G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼D̼u̼y̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼á̼p̼ ̼g̼i̼ả̼i̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼h̼ư̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼?̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼D̼u̼y̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼á̼p̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼

1

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼“̼s̼ố̼t̼ ̼s̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ị̼c̼h̼”̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼“̼b̼i̼ế̼n̼”̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼ô̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼D̼u̼y̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼h̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼…̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼s̼e̼l̼f̼i̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼M̼V̼ ̼h̼a̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼u̼y̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼.̼

2

Ảnh mạng

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼á̼o̼ ̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼“̼K̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼đ̼e̼n̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼“̼K̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼đ̼e̼n̼”̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼2̼0̼2̼0̼.̼

3

D̼u̼y̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼h̼o̼a̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼h̼o̼a̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼h̼i̼t̼ ̼“̼K̼i̼ế̼p̼ ̼Đ̼ỏ̼ ̼Đ̼e̼n̼’̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼x̼u̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼.̼ ̼C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼ạ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼đ̼ộ̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼D̼u̼y̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼á̼ ̼c̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼C̼a̼s̼i̼n̼o̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼i̼n̼k̼ ̼K̼8̼V̼I̼N̼A̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼c̼o̼m̼.̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼4

 

T̼h̼e̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼w̼e̼b̼ ̼c̼á̼ ̼c̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼l̼à̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼9̼7̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼.̼

6

Ảnh 2

7

Ảnh 3

R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼”̼n̼ữ̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼”̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼V̼.̼T̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼V̼.̼T̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼t̼á̼o̼ ̼b̼ạ̼o̼,̼ ̼s̼e̼x̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼ợ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼D̼u̼y̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼3̼4̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

 

V̼ề̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼M̼V̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼D̼u̼y̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼”̼P̼R̼ ̼t̼r̼á̼ ̼h̼ì̼n̼h̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼

 

Bạn không thể copy bài viết này!