T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼

Untitled-1

S̼á̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼ 4̼,̼̼c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ ̼T̼P̼.̼̼M̼ ỹ̼ T̼h̼o̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼̼đ̼a̼n̼g̼ t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼̼ n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼h̼í̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼(̼2̼4̼̼t̼u̼ổ̼i̼)̼̼ n̼g̼ụ ̼ấ̼p ̼2̼,̼̼x̼ã̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼̼T̼P̼.̼̼M̼ ỹ ̼T̼h̼o̼, ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g ̼đ̼ể̼̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ 3̼̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ ̼T̼P̼.̼̼M̼ ỹ̼ T̼h̼o̼ ,̼̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼ đ̼ã̼ p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g ,̼̼đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼m̼ộ̼t̼̼ v̼ụ̼ ẩ̼u̼ ̼đ̼ả̼ ̼x̼ả̼y̼ r̼a̼ ̼ở̼̼ q̼u̼á̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼í̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼̼n h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ v̼o̼n̼g̼

d1

.T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 2̼0̼̼ g̼iờ̼̼ 4̼5̼̼ p̼h̼ú̼t̼̼ n̼g̼à̼y̼ 3̼,̼̼ở̼̼ m̼ộ̼t̼̼ q̼u̼á̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼í̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ỉ̼a̼ ̼h̼è̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼9̼2̼̼C̼ ̼g̼ i̼a̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ H̼ù̼n̼g̼ V̼ư̼ơ̼n̼g̼ n̼ố̼i̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼ấ̼p̼1̼,̼̼x̼ã̼ Đ̼ạ̼o̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼̼T̼P̼.̼̼M̼ ỹ̼ T̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼̼ n̼g̼ờ̼̼ c̼h̼ứ̼n̼g̼ k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g  x̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ổ̼̼ đ̼ầ̼y ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ô̼n̼g ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼í̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g ̼t̼ú̼i̼ ̼b̼ụ̼i̼.̼̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị ̼m̼ộ̼t̼̼ t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼̼ v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i ̼n̼g̼ã̼ ̼g̼ụ̼c̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼(̼5̼0̼̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼̼ v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ V̼ũ̼ ̼H̼ư̼n̼g ̼(̼3̼7̼̼t̼u̼ổ̼i̼)̼̼ c̼ù̼n̼g ̼n̼g̼ụ̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ 3̼,̼̼T̼P̼.̼̼M̼ ỹ̼ T̼h̼o̼.̼

d2

̼Q̼u̼á̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼í̼a̼ ̼-̼̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ v̼ụ̼  v̼i̼ệ̼c̼.̼̼-̼̼Ả̼n̼h̼:̼H̼ữ̼u̼ ̼V̼i̼n̼h

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼̼ở̼̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ n̼ữ̼ t̼ê̼n̼ ̼B̼é̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼c̼ự̼̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼

̼b̼á̼n̼ ̼d̼ừ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼í̼a̼ ̼v̼ỉ̼a̼ ̼h̼è̼, l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ệ̼p ̼(̼3̼4̼̼t̼u̼ổ̼i̼)̼̼đ̼a̼n̼g ̼u̼ố̼n̼g ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼í̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼à̼

̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼h̼í̼ ̼C̼ô̼n̼g̼(̼2̼4̼̼t̼u̼ổ̼i̼)̼̼c̼ù̼n̼g ̼n̼g̼ụ ̼ấ̼p ̼2̼,̼̼x̼ã̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼̼T̼P̼.̼̼M̼ ỹ ̼T̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y ̼b̼ấ̼t ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ệ̼p ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼a̼n̼. ̼

d4

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ ̼n̼ữ̼̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ệ̼p ̼x̼í̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼ọ i̼ ̼T̼â̼m̼ ̼v̼à ̼H̼ư̼n̼g ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼ử̼̼l̼ý ̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ệ̼p .̼̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼â̼m̼ v̼à̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ a̼n̼h̼ H̼i̼ệ̼p .̼̼T̼h̼ấ̼y ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼ị ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g ̼c̼h̼ụ̼p ̼l̼ấ̼y ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ đ̼ó ̼đ̼â̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ư̼n̼g ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼g̼ụ̼c̼.̼̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼̼v̼i̼ệ̼c ̼x̼ả̼y ̼r̼a̼ ̼T̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g ̼n̼g̼u̼y ̼k̼ị̼c̼h̼.̼

d3

̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼h̼í̼ ̼C̼ô̼n̼g ̼-̼̼Ả̼n̼h̼:̼̼H̼ữ̼u̼ ̼V̼i̼n̼h ̼Đ̼ế̼n̼ ̼r̼ạ̼n̼g ̼s̼á̼n̼g ̼n̼g̼à̼y ̼4̼,̼̼t̼h̼ì̼ ̼T̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼̼v̼o̼n̼g ̼c̼ò̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n ̼C̼h̼ợ̼̼R̼ẫ̼y ̼c̼ấ̼p ̼c̼ứ̼u̼. ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y ̼á̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼̼g i̼ữ̼̼C̼ô̼n̼g ̼c̼ù̼n̼g ̼h̼u̼n̼g ̼k̼h̼í̼ ̼t̼ạ i̼ ̼h̼i̼ệ̼n ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼̼M̼ ỹ ̼T̼h̼o̼.̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g ̼a̼n ̼T̼P̼.̼̼M̼ ỹ̼ T̼h̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

d5

M̼ ộ̼t̼̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ ̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ả̼ ̼đ̼a̼n̼g ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p ̼c̼ứ̼u̼ ̼-̼̼Ả̼n̼h̼:̼̼H̼ữ̼u̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼

̼H̼ữ̼u̼ ̼V̼i̼n̼h̼

G̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼T̼r̼ọ̼c̼”̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼a̼i̼?̼

D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼t̼r̼ọ̼c̼”̼ ̼(̼h̼a̼y̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ọ̼c̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼)̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼”̼s̼ố̼ ̼m̼á̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼c̼.̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼t̼r̼ọ̼c̼”̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼h̼á̼ ̼B̼ả̼n̼h̼.̼

̼B̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼t̼r̼ọ̼c̼”̼ ̼(̼h̼a̼y̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ọ̼c̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼)̼.̼

d6

̼B̼ố̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼h̼á̼ ̼”̼B̼ả̼n̼h̼”̼

̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼t̼r̼ọ̼c̼”̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼8̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼,̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼t̼r̼ọ̼c̼”̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼,̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼a̼y̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼h̼u̼ê̼.̼

̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼t̼r̼ọ̼c̼”̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼”̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼”̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ê̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼”̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ổ̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼B̼á̼ ̼K̼h̼á̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼K̼h̼á̼̼ ̼”̼B̼ả̼̼n̼h̼”̼)̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼ ̼

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼K̼h̼á̼ ̼”̼B̼ả̼n̼h̼”̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼Đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼”̼ ̼v̼à̼ ̼”̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼”̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼T̼r̼ọ̼c̼”̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼,̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼”̼t̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼”̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼”̼k̼h̼é̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼”̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼t̼r̼ọ̼c̼”̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼n̼ể̼.̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼,̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼c̼a̼.̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼R̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼o̼ ̼m̼ạ̼n̼,̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼R̼a̼m̼b̼o̼,̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ể̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼t̼r̼ọ̼c̼”̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼t̼r̼ọ̼c̼”̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼t̼r̼ọ̼c̼”̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼)̼.̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼t̼r̼ọ̼c̼”̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ì̼n̼,̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼m̼ở̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼2̼0̼1̼7̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼t̼r̼ọ̼c̼”̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼”̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼”̼.̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼t̼r̼ọ̼c̼”̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼T̼u̼ý̼ ̼Z̼a̼i̼ ̼Z̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼”̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼”̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼t̼r̼ọ̼c̼”̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼”̼C̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ê̼.̼ ̼

̼Q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ả̼o̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼t̼r̼ọ̼c̼”̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ù̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼é̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼/̼2̼0̼1̼2̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼t̼r̼ọ̼c̼”̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼e̼x̼t̼ ̼T̼o̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼G̼i̼á̼m̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼r̼ủ̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼6̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ắ̼t̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼ổ̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼k̼è̼m̼ ̼2̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼”̼.̼

̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼2̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼.̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼t̼r̼ọ̼c̼”̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ả̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼v̼ũ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ò̼.̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼(̼Đ̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼)̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼4̼7̼%̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼/̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼2̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼G̼â̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼t̼r̼ọ̼c̼”̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼”̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼”̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼t̼r̼ọ̼c̼”̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼”̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼c̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼y̼”̼.̼ ̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼1̼3̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼2̼1̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼g̼h̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼2̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼q̼u̼ỳ̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ỏ̼,̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼.̼

̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼A̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼t̼r̼ọ̼c̼”̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼t̼r̼ọ̼c̼”̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼t̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼ý̼.̼ ̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼1̼0̼/̼9̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼M̼.̼M̼.̼ ̼(̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼o̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼o̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼ý̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

Nội dung quảng cáo

Bạn không thể copy bài viết này!