T̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼â̼y̼,̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼2̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼S̼H̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼

̼D̼o̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼â̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼2̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼S̼H̼ ̼m̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼i̼m̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼6̼,̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼1̼2̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼ả̼o̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼1̼2̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼ả̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼D̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼0̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼2̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼S̼H̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼i̼m̼ ̼t̼i̼ê̼m̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼6̼,̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

cuop-16080907640211649892333-1608090843717500131957-1608095372562-16080953755191619115397

̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼D̼.̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼ả̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼.̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ả̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼â̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼.̼

̼