T̼ò̼a̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼’̼k̼h̼ỉ̼’̼ ̼x̼ả̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼

Untitled-1

T̼T̼O̼ ̼-̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼O̼n̼l̼i̼n̼e̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼L̼ê̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼’̼k̼h̼ỉ̼’̼)̼ ̼x̼ả̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼C̼a̼n̼h̼ ̼T̼ý̼.̼

̼Untitled-1

̼L̼ê̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼’̼k̼h̼ỉ̼’̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼O̼n̼l̼i̼n̼e̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼L̼ê̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼x̼ả̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼C̼a̼n̼h̼ ̼T̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼2̼9̼-̼1̼-̼2̼0̼2̼0̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼’̼k̼h̼ỉ̼’̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼ấ̼p̼ ̼5̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ủ̼ ̼C̼h̼i̼.̼ ̼T̼h̼u̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼1̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼A̼K̼ ̼b̼á̼n̼g̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼đ̼ạ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼x̼e̼ ̼S̼H̼ ̼v̼à̼ ̼8̼0̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼T̼ý̼ ̼”̼b̼à̼ ̼d̼ò̼m̼”̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼ý̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼T̼ý̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼’̼k̼h̼ỉ̼’̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼õ̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼,̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼3̼,̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼4̼-̼2̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼A̼K̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼T̼â̼m̼.̼

̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼t̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ữ̼,̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼D̼o̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼.̼

̼1̼9̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼t̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

 

Bạn không thể copy bài viết này!